– Giữa 2 loại chương trình định cư diện đầu tư EB5 chính là Đầu tư trực tiếp và Đầu tư vào regional center (tạm dịch là Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng). Lợi ích lớn nhất của loại hình đầu tư thông qua regional center chính là việc số lượng việc làm được tạo ra có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp; trong khi loại hình đầu tư trực tiếp phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp.

Theo thống kê, mỗi năm có hàng chục ngàn hồ sơ đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 được cấp phép. Vậy làm thế nào để hội đủ điều kiện nhận thẻ xanh diện này. Cùng G&B tham khảo về những điều cơ bản nhất của luật đầu tư định cư EB-5 qua bài viết sau.

Đối tượng đầu tư
– Không giới hạn về độ tuổi
– Không yêu cầu về ngoại ngữ
– Không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày
– Tất cả các nhà đầu tư có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư Mỹ
– Không yêu cầu có công ty kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.

Các loại hình đầu tư EB-5 luật qui định
– Thành lập công ty mới hoàn toàn
– Mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động
– Mở công ty con hoặc mở thêm chi nhánh kinh doanh
– Đầu tư uỷ thác hay còn gọi là gián tiếp.

Yêu cầu tạo việc làm
– Giữa 2 loại chương trình định cư diện đầu tư EB5 chính là Đầu tư trực tiếp và Đầu tư vào regional center (tạm dịch là Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng). Lợi ích lớn nhất của loại hình đầu tư thông qua regional center chính là việc số lượng việc làm được tạo ra có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp; trong khi loại hình đầu tư trực tiếp phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp.
+ Việc làm trực tiếp (direct job) là những việc làm của những nhân viên toàn thời gian, được thuê mướn chính thức bởi doanh nghiệp hoặc tổ chức được đầu tư vào.
+ Việc làm gián tiếp (indirect job) là những việc làm tại những doanh nghiệp khác, được tạo ra để hỗ trợ trực tiếp hoạt động của doanh nghiệp được đầu tư vào.

Yêu cầu vốn đầu tư
– Luật của chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 nhấn mạnh, tất cả vốn đầu tư phải được định giá theo thị trường bằng đô la Mỹ và phải đầu tư $1.000.000 hoặc ít nhất là $500.000 trong một khu vực mục tiêu việc làm (thất nghiệp cao hoặc vùng nông thôn).
+ Một khu vực trải qua tình trạng thất nghiệp của ít nhất 150 phần trăm tỷ lệ trung bình toàn quốc.
+ Một khu vực nông thôn là bất kỳ khu vực bên ngoài khu vực thống kê đô thị (theo chỉ định của Văn phòng Quản lý và Ngân sách nhà nước) hoặc bên ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn có dân số là 20.000 hoặc nhiều hơn theo điều tra dân số mười năm một lần.