Đại biện lâm thời Claire Pierangelo và đại diện của hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ – tổ chức Dillon International và Holt International Children’s Services

 

Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện theo qui trình Công ước La Hay về Con nuôi thông qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt.

Đại biện lâm thời Claire Pierangelo tại buổi lễ

Ngày 16/9/2014 vừa qua, Bà Đại biện Claire Pierangelo đã dẫn đầu Phái Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tham dự buổi lễ do Bộ Tư pháp Việt Nam tổ chức. Tại buổi lễ này, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp đã chính thức trao giấy phép cho đại diện của hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ – tổ chức Dillon International và Holt International Children’s Services đã được Bộ Tư pháp chọn để hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế tại Việt Nam đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ từ năm tuổi trở lên, và nhóm trẻ em là anh chị em ruột (gọi tắt là Chương trình Con nuôi Đặc biệt). Sự kiện này cũng đánh dấu ngày Hoa Kỳ chính thức bắt đầu giải quyết nhận con nuôi từ Việt Nam theo qui trình Công ước La Hay về Con nuôi thông qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt.


Đại biện lâm thời Claire Pierangelo và đại diện của hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ – tổ chức Dillon International và Holt International Children’s Services

Việc cho nhận con nuôi nước ngoài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tạm dừng từ năm 2008. Từ đó tới nay, Việt Nam đã tăng cường cam kết cải thiện hệ thống cho nhận con nuôi. Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay) bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1/2/2012. Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt các bước nhằm cải tiến việc thực thi Công ước, đặc biệt là đối với nhóm trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ lớn tuổi và nhóm trẻ em là anh chị em ruột.

Luật Con nuôi, Nghị định thi hành và các thông tư liên quan đã lần lượt được thông qua và đang được triển khai. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường hệ thống phúc lợi trẻ em và con nuôi nước ngoài, đồng thời xác định rằng, thông qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt, việc nhận con nuôi từ Việt Nam có thể được bắt đầu giải quyết. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ không giải quyết các trường hợp nhận con nuôi mà không thuộc các tiêu chí của Chương trình Con nuôi Đặc biệt. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phúc lợi trẻ em của Việt Nam nhằm xác định việc mở rộng chương trình con nuôi nước ngoài.