USCIS coi những cáo buộc liên quan đến những hành động phi pháp trong chương trình định cư mỹ theo diện đầu tư EB-5 là hết sức nghiêm trọng. USCIS lập thủ tục về những trường hợp đến Tổng Cục Phát Hiện Gian Lận và An Ninh Quốc Gia (FDNS) khi một trường hợp EB-5 dường như có vấn đề gian lận hoặc các tài liệu xuyên tạc.

 

Trong chương trình đầu tư định cư mỹ EB5, một Trung Tâm Vùng được định nghĩa như bất kỳ một tổ chức kinh tế, công hoặc tư, tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất trong khu vực, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư trong nước.
Chương trình di dân diện đầu tư (“Chương trình thí điểm”) đã được tạo ra bởi mục 610 của Luật Công 102-395 (Ngày 6/10/1992) và đã được mở rộng thông qua vào ngày 30 /9/2012. Yêu cầu thị thực EB-5 cho một nhà đầu tư theo Chương trình thí điểm cơ bản giống chương trình đầu tư định cư mỹ theo diện EB-5 chuẩn, ngoại trừ các Chương trình thí điểm cung cấp cho các khoản đầu tư liên kết với một đơn vị kinh tế được biết đến như là một “Trung Tâm Vùng”. Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua các trung tâm nằm trong danh sách xếp hạng trung tâm vùng có thể tận dụng lợi thế của việc mở rộng hơn khái niệm tạo việc làm bao gồm cả công việc “gián tiếp” và “trực tiếp”.


Chương trình di dân diện đầu tư (“Chương trình thí điểm”)

Một Trung Tâm Vùng được định nghĩa như bất kỳ một tổ chức kinh tế, công hoặc tư, tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất trong khu vực, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư trong nước. Các nhà quản lý một trung tâm vùng tìm kiếm “Trung Tâm Vùng” được chỉ định từ USCIS phải trình đề xuất, được hỗ trợ về phương diện kinh tế hoặc trình bày bằng các công cụ thống kê dự báo hợp lệ, cho thấy:

• Trung tâm khu vực làm thế nào để có kế hoạch tập trung vào một khu vực địa lý trong phạm vi Hoa Kỳ. Đề xuất này phải giải thích được rằng trung tâm khu vực sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực đó.

• Làm thế nào kiểm chứng được cụ thể (bằng cách sử dụng mô hình kinh tế trong một số trường hợp), việc làm sẽ được tạo ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua vốn đầu tư được thực hiện theo đúng kế hoạch kinh doanh của các trung tâm khu vực.

• Số tiền, nguồn vốn đã cam kết với trung tâm khu vực, những nổ lực thực hiện quảng cáo và việc lên kế hoạch cho các dự án kinh doanh.

• Trung tâm khu vực sẽ làm thế nào để tác động một cách tích cực vào nền kinh tế khu vực và quốc gia.

CÁC MẪU ĐƠN

• Sử dụng mẫu đơn I-924, đơn yêu cầu áp dụng cho các Trung Tâm Khu Vực theo Chương trình thí điểm đầu tư nhập cư. Lệ phí nộp đơn là $6,230 cho tất cả các đề nghị trong trung tâm khu vực (các yêu cầu chỉ định mới hoặc các yêu cầu sửa đổi).

• Đơn I-924A, bổ sung cho đơn I-924, được dùng để chứng minh một trung tâm khu vực được phê duyệt đủ điều kiện để tiếp tục là Trung Tâm Vùng hợp pháp.

Lưu ý: Mỗi trung tâm khu vực phải nộp đơn I-924A mỗi năm tài chính (từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/9) trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính (vào ngày 29/12 hoặc trước ngày đó). Không có lệ phí.

Visa EB-5 qua Trung Tâm Vùng

XÉT DUYỆT TRUNG TÂM VÙNG

Phê duyệt một trung tâm khu vực nghĩa là USCIS công nhận các tổ chức kinh tế như một người được chỉ định tham gia Chương trình thí điểm EB-5. Khi chúng tôi chấp thuận và xếp hạng trung tâm vùng nào đó đồng nghĩa với việc chúng tôi thừa nhận rằng các mô hình kinh tế và kế hoạch kinh doanh của họ có tính khả thi, công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp được tạo ra thông qua đầu tư vào các loại ngành công nghiệp đã được phê duyệt.

HỦY BỎ TRUNG TÂM VÙNG

Nếu một Trung Tâm Vùng EB-5 được chỉ định tham gia chương trình thí điểm EB-5 không còn phục vụ cho mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất trong khu vực, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư trong nước, USCIS có thể chấm dứt việc chỉ định Trung Tâm Vùng này.

Nếu đơn I-924 của một đương đơn bị từ chối hoặc nếu một trung tâm vùng bị chỉ định là đã chấm dứt, thì việc khiếu nại lên USCIS có thể được thực hiện bằng việc nộp đơn I-290B kịp thời, thông báo cấp phúc thẩm hoặc kiến nghị, cùng với lệ phí là $630 để văn phòng ban hành quyết định ngược lại.

NGƯỜI MUA/ NHÀ ĐẦU TƯ

Việc chỉ định Trung Tâm Vùng không có nghĩa là dự án đầu tư của Trung Tâm Vùng được hỗ trợ hoặc được đảm bảo bởi chính phủ. Hơn nữa, không gì đảm bảo rằng nhà đầu tư sau cùng có thể được cấp thẻ thường trú nhân không điều kiện thông qua khoản đầu tư EB-5. Ví dụ, nếu xác định rằng tiền của nhà đầu tư thật sự không có rủi ro hoặc việc làm được tạo ra là không đủ thông qua việc đầu tư, thì hồ sơ của chủ đầu tư có thể bị từ chối. Các nhà đầu tư nên cẩn trọng về quyền lợi khi thực hiện đầu tư EB-5.

GIAN LẬN TRONG EB-5 VÀ CHE GIẤU THÔNG TIN VỚI USCIS

USCIS coi những cáo buộc liên quan đến những hành động phi pháp trong chương trình định cư mỹ theo diện đầu tư EB-5 là hết sức nghiêm trọng. USCIS lập thủ tục về những trường hợp đến Tổng Cục Phát Hiện Gian Lận và An Ninh Quốc Gia (FDNS) khi một trường hợp EB-5 dường như có vấn đề gian lận hoặc các tài liệu xuyên tạc.

Mọi người có thể báo cáo các trường hợp gian lận trong chương trình EB-5 đến hộp thư: uscis.immigrantinvestorprogram@dhs.gov.

Sẽ rất hữu ích nếu các tin được cung cấp bao gồm các thông tin cụ thể liên quan đến việc cáo buộc về gian lận, có tài liệu hỗ trợ nếu có thể. Nhận được thông tin này qua hộp thư EB-5, các nhân viên chương trình EB-5 sẽ xem xét và nếu đó là thông tin đáng tin cậy, có thể cung cấp cho bị ảnh hưởng trong một trường hợp EB-5 theo đúng với văn kiện 8 CFR 103 và 205 như là một phần của hành động bất lợi. Những thông tin này cũng có thể được cung cấp cho FDNS thông qua việc thiết lập thủ tục USCIS.