Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 62.809,63 USD

 

Cleveland
Giá nhà trung bình: 112.800 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 453,49 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 19.435,17 USD

Cincinnati
Giá nhà trung bình: 128.700 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 518,63 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 22.226,95 USD

St. Louis
Giá nhà trung bình: 130.300 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 522,61 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 22.397,54 USD

Atlanta
Giá nhà trung bình: 142.400 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 569,12 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 24.390,94 USD

Tampa
Giá nhà trung bình: 142.400 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 575,19 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 24.650,88 USD

Orlando
Giá nhà trung bình: 165.800 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 660,30 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 28.298,47 USD

San Antonio
Giá nhà trung bình: 171.700 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 683,79 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 29.305,47 USD

Dallas
Giá nhà trung bình: 173.900 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 694,20 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 29.751,24 USD

Houston
Giá nhà trung bình: 182.300 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 730,31 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 31.298,99 USD

Chicago
Giá nhà trung bình: 187.100 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 755,74 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 32.388,90 USD

Phoenix
Giá nhà trung bình: 192.700 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 765,61 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 32.811,94 USD

Minneapolis
Giá nhà trung bình: 197.100 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 788,67 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 33.800,09 USD

Philadelphia
Giá nhà trung bình: 214USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 859,52 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 36.836,47 USD

Baltimore
Giá nhà trung bình: 241.700 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 960,29 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 41.155,40 USD

Sacramento
Giá nhà trung bình: 250.360 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 999,42 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 42.832,20 USD

Miami
Giá nhà trung bình: 254.900 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.024,77 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 43.918,66 USD

Portland
Giá nhà trung bình: 267.500 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.070,36 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 45.872,78 USD

Denver
Giá nhà trung bình: 279.300 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.122,86 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 48.122,72 USD

Seattle
Giá nhà trung bình: 344.400 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.379,70 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 59.129,86 USD

Washington D.C.
Giá nhà trung bình: 368.000 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.465,56 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 62.809,63 USD

Boston
Giá nhà trung bình: 371.300 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.485,71 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 63.673,13 USD

New York City
Giá nhà trung bình: 386.300 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.543,90 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 66.167,27 USD

Los Angeles
Giá nhà trung bình: 423.900 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.682,96 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 72.126,90 USD

San Diego
Giá nhà trung bình: 476.790 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 1.903,31 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 81.570,40 USD

San Francisco
Giá nhà trung bình: 682.410 USD
Tiền trả vay mua nhà thế chấp hàng tháng: 2.695,23 USD
Thu nhập tối thiểu mỗi năm để mua được nhà: 115.510,06 USD