Tuy vậy, không phải lúc nào hệ thống thuế này cũng là “gánh nặng” cho người dân với những khoản thuế lớn phải nộp nếu bạn nắm rõ các loại thuế và thông tin về thuế.

 

Sau khi sống & làm việc tại Mỹ, bạn cần hiểu biết một chút kiến thức về thuế ở đất nước này. Vì hệ thống của Mỹ luôn được đánh giá là chặt chẽ và nghiêm khắc đối với người nộp thuế.
Tuy vậy, không phải lúc nào hệ thống thuế này cũng là “gánh nặng” cho người dân với những khoản thuế lớn phải nộp nếu bạn nắm rõ các loại thuế và thông tin về thuế.

Các loại thuế bao gồm:
1. Thuế thu nhập Liên bang (Federal income taxes)
2. Thuế thu nhập của bang (State income taxes)
3. Thuế tài sản thừa kế và được cho tặng (Estates Gift Taxes )
4. Thuế tiêu thụ (Sales Taxes )
5. Thuế tài sản (Property Taxes )
6. Thuế hàng hóa (Excise Taxes )
7. Thuế phúc lợi xã hội (FICA)
8. Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)

Đối tượng nộp thuế thu nhập là cá nhân, công ty, hợp danh, người nước ngoài hoặc đoàn thể.
Các loại thu nhập phải kê khai thuế thu nhập bao gồm:
1. Tiền lương, tiền công, tiền boa,…
2. Thu nhập lãi suất, thu nhập cổ tức.
3. Thuế thu nhập của bang được hoàn lại.
4. Thu nhập từ chi phí nuôi dưỡng.
5. Lãi ròng hoặc (lỗ) của doanh nghiệp kinh doanh
6. Lãi (hoặc lỗ) từ tiền vốn
7. Lãi (hoặc lỗ) của tài sản doanh nghiệp bán đi hoặc trao đổi
8. Tiền dưỡng lão và thu nhập tiền dưỡng lão trong năm
9. Lãi (hoặc lỗ) từ việc cho thuê nhà, quyền lợi, tài sản thừa kế, chung vốn làm ăn
10. Lãi (hoặc lỗ) từ nông trại
11. Tiền trợ cấp thất nghiệp
12. Các thu nhập khác, trừ các mục miễn thuế cụ thể, tất cả các loại thu nhập đều được liệt vào việc nộp thuế.

Sinh viên làm việc tại Mỹ cũng phải tuân theo quy định về việc đóng thuế thu nhập, thuế này được hoàn trả cho sinh viên khi hoàn tất chương trình và về nước đúng hạn. Thông thường sinh viên sẽ phải đóng 2 loại thuế sau đây:

1. Thuế thu nhập Liên bang (Federal income taxes)
2. Thuế thu nhập của bang (State income taxes